Otakar Podrouzek

Player: ATP

Birthday: 09/29/1976

Country: CZE