Omar Khaled Abdel Aziz

Player: ATP

Birthday: 05/23/1983

Country: EGY