Karen Smith

Player: WTA

Birthday: 10/19/1961

Country: AUS