Deborah Saxer

Player: WTA

Birthday: 05/23/1982

Country: AUS